top of page

PRIVACYVERKLARING

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

PRIVACYREGLEMENT PRAKTIJK DOKTER MARSHA WICHERS, gevestigd te Gabriël Metzustraat 48, 2316 AJ te Leiden.

Vertrouwelijk omgaan met uw gegevens vinden wij ontzettend belangrijk. Hier leggen wij u uit hoe wij omgaan met uw gegevens en de bescherming van uw privacy binnen de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onder het verwerken van gegevens verstaan we het verzamelen, bewaren, gebruiken, raadplegen en verwijderen van deze gegevens.

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS en

WELKE GEGEVENS HEBBEN WIJ VAN U?

GOEDE ZORG

Wanneer u voor het eerst bij de praktijk komt vragen we u van te voren om contactgegevens (zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres). We vragen u ook om de gegevens van uw huisarts en apotheek. Uw email adres wordt gebruikt om u de afspraakbevestiging te kunnen toesturen en voor het versturen van vragenlijsten. We vragen u om een vragenlijst over uw gezondheid en eventuele eerdere cosmetische ingrepen, in te vullen om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. De mensen die betrokken zijn bij de zorgverlening aan u hebben toegang tot uw gegevens. Zij kunnen er enkel bij wanneer dit nodig is voor de werkzaamheden rondom uw zorg. Wanneer u ons belt kan de medewerker enkele gegevens van het gesprek vastleggen in ons systeem.

Omdat het hier vaak om ‘gevoelige’ persoonsgegevens gaat (zoals bijvoorbeeld medische gegevens) geldt dat praktijk dokter Marsha Wichers aan de extra wettelijke eisen voldoet bij het verwerken van de gegevens.

 

Wanneer u speciale verzoeken of wensen heeft ten aanzien van de privacy, laat het alstublieft weten, dan kan Praktijk Dokter Marsha Wichers hier rekening mee houden.

AUDITS

Met behulp van audits controleert praktijk dokter Marsha Wichers of de zorg aan de juiste kwaliteits en veiligheidseisen voldoet. Bij het uitvoeren van een audit geldt uiteraard een geheimhoudingsplicht voor de persoon die de audit uitvoert. In rapporten en uitkomsten van een dergelijke audit zijn geen persoonsgegevens terug te vinden.

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

In voorkomende gevallen kan Praktijk Dokter Marsha Wichers wettelijk verplicht zijn om gegevens aan derden te verstrekken. U moet dan bijvoorbeeld denken aan de IGJ (Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd)  tijdens het uitvoeren van haar toezichthoudende taak. De inspectie heeft dan een afgeleid beroepsgeheim waardoor er inzage in medisch dossiers mogelijk is. Praktijk Dokter Marsha Wichers zal nooit overgaan tot het verstrekken van gegevens zonder dat zij daartoe verplicht is op grond van een rechtsgeldig bevel daartoe.

COOKIES

Wanneer u de website van Praktijk Dokter Marsha Wichers bezoekt krijgt u de melding dat er cookies worden gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, smartphone of tablet. 
Bij Praktijk Dokter Marsha Wichers worden de volgende Cookies gebruikt in haar website www.marshawichers.nl: 

  • Functionele cookies: dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

  • Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van de website te kunnen verbeteren en het gebruik van (delen van) de website te kunnen meten.

U kunt zich altijd afmelden voor cookies. Daarvoor kunt u uw internetbrowser zo in stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Hier kunt u een link vinden naar het cookiestatement. 

MARKETING

Uw mailadres kan gebruikt worden om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen in de praktijk. U kunt altijd aangeven dat u geen mail meer wenst te ontvangen met deze informatie.

 

BLOG

Wanneer u zich inschrijft voor het blog en de nieuwsbrief wordt uw mailadres bewaard tot het moment dat u aangeeft zich te willen afmelden. Dit kunt u kenbaar maken door een mail te sturen naar info@doktermarshawichers.nl.

VAN WIE VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Praktijk dokter Marsha Wichers verwerkt persoonsgegevens van de volgende personen.

  • Cliënten, personen die clïënt willen worden.

  • Personen die aan bedrijven of organisaties zijn verbonden waar de praktijk een relatie mee heeft. Zoals bijvoorbeeld leveranciers van diensten en produkten.

  • Bezoekers van de website

 

WIE ZIJN ER BETROKKEN BIJ DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Alle medewerkers of derden waarmee Praktijk Dokter Marsha Wichers samenwerkt en gegevens mee deelt zijn gehouden aan beroepsgeheim, denk daarbij aan de huidtherapeut (BIG geregistreerd), de apotheek of de huisarts van een cliënt. Er worden alleen gegevens gedeeld voor zover dit strikt noodzakelijk is voor het leveren van goede zorg.

Praktijk Dokter Marsha Wichers maakt gebruik van derde partijen ten behoeve van de ondersteuning van haar zorgverlening en de systemen die zij daarbij gebruikt. U kunt hierbij denken aan de leveranciers van IT-systemen en website ondersteuning.

 

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Praktijk Dokter Marsha Wichers zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan voor de doelen waarvoor deze noodzakelijk zijn. Medische dossier dienen, conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving, 20 jaar lang bewaard te worden. Deze termijn gaat in vanaf het moment dat de gegevens in het dossier zijn opgenomen.

 

HOE BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Praktijk dokter Marsha Wichers werkt samen met bedrijven die gespecialiseerd zijn op het gebied van AVG, privacy en gegevensverwerking. De praktijk heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om het risico op datalekken zo klein mogelijk te maken.

Mocht er onverhoopt toch iets niet goed gaan in de bescherming van uw persoonsgegevens waarbij er sprake is van een zogenoemd ‘datalek’ dan zal Dokter Marsha Wichers dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer dit datalek naar alle waarschijnlijkheid ook ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer dan zullen we u hierover zo snel mogelijk informeren.

UW RECHTEN INZAKE UW PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te corrigeren of te verwijderen. U heeft ook het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Dokter Marsha Wichers. U heeft het recht om een verzoek in te dienen om uw gegevens door ons naar een andere organisatie (door u genoemd), te sturen (dataportabiliteit).

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens schriftelijk sturen naar Dokter Marsha Wichers: info@doktermarshawichers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer, en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

SERVICE EN REGELINGEN RONDOM KLACHTEN

Dokter Marsha Wichers vindt het erg belangrijk dat u tevreden bent over uw behandeling en de zorg en aandacht daaromheen. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Ik hoor het graag persoonlijk van u wanneer u niet tevreden ben en ik zal altijd samen met u kijken naar een oplossing voor uw klacht. Wanneer we daar samen niet uitkomen kan ik u in contact brengen met de klachten functionaris van DOKh. Praktijk Dokter Marsha Wichers is aangesloten bij DOKh.

U krijgt vervolgens een gesprek met de klachten functionaris en deze ondersteunt u gedurende het traject. U kunt daar terecht met uw vragen, u krijgt advies en zo nodig hulp bij het schriftelijk formuleren van de klacht. Er wordt samen met u gekeken of u open staat voor klachtbemiddeling. Wanneer dat zo is volgt binnen twee weken een eerste bemiddelingsgesprek.

Komt u er ondanks de bemiddelingsgesprekken niet uit, dan ondersteunt de klachtenfunctionaris u bij een eventuele volgende stap. Uw klacht wordt dan een geschil.

HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

U kunt mailen via info@doktermarshawichers.nl en u kunt bellen met telefoonnummer: 071-2070032. Vraagt u hierbij naar Dokter Marsha Wichers.

bottom of page